اینستاگرام پسورد کاربرانش را افشا کرد!
  • صفحه پروفایل کاربران اینستاگرام عوض خواهد شد
  • اینستاگرام مجهز به Close Friend در بخش استوری شد
  • " />