ترجمه مقاله استخراج قانون گروه فازی از داده های با کیفیت کم
  • ترجمه مقاله دسته بندی عکس های ناجور وب با کاربرد از آنالیز بر اساس متن
  • ترجمه مقاله شناسایی محتوای خشن در ویدئو با استفاده از آنالیز خصوصیات آهسته افتراقی
  • " />