ترجمه مقاله طرح ریزی آرشیتکت گونه برای کشف بهره وری داده در وب معنایی
  • ترجمه مقاله الگو قاطع گوناگون فازی به منظور خلق نیرو گیری کارمندان
  • ترجمه مقاله سنجش کارمندان با فرآیند تحلیل ساختار اطلاعات مراتبی و فازی
  • " />