ترجمه مقاله تجسمی سازی نرم افزار برای کاربرد دوباره مولفه (کامپوننت)
  • ترجمه مقاله در مورد اصول تحول بازیابی : معنادار
  • ترجمه مقاله تعیین قیمت موجودی مرتبط با قیمت گذاری بازار در آمریکا و اروپا
  • " />