ترجمه مقاله فرق گذاری ( تبعیض ) رسمی و غیر رسمی بر علیه زنان در محیط کاری
  • ترجمه مقاله معرفی بر آمار تشریحی : رسیدگی و رهنمود کاربردی
  • ترجمه مقاله پیش اندیشی نرخ سهام با محاسبه های ژنتیک و نمونه پیوندی راف
  • " />