ترجمه مقاله شناسایی جامعه همپوشان بنا بر مقیاس: یک روش فاکتور گیری غیرمنفی ماتریس
  • ترجمه مقاله CogNet قابلیت های شناختی برجسته ی یک معماری مدیریت شبکه
  • ترجمه مقاله مطالعه ای بر : امنیت سایبری و راهکار های حریمی در شهر های هوشمند
  • " />