ترجمه مقاله تایید رمز با کاربرد شبکه های عصبی Hopfield
  • ترجمه مقاله موضوع مسیر گزینی وسایل نقلیه با کاربرد از خواسته های تصادفی(stochastic)
  • ترجمه مقاله روش شناسی و برنامه (کاربرد) های سیستم حرفه ای
  • " />