ترجمه مقاله ارتباط بین سیستم های اطلاعاتی مدیریت و عملکرد شرکت های عظیم
  • ترجمه مقاله شناسایی خطرات و گزینشها در تصميم‌هاي كارآفرينانه
  • ترجمه مقاله نقشه استراتژی جویای بازاریابی نوین به منظور بازاریابی مستقیم
  • " />