ترجمه مقاله محاسبه عددی کمیتی تازه، برای تحلیل موضوع NP
  • ترجمه مقاله گزینش نرخ گذاری زیر مدل قیمت مختصر مدت مرتون
  • " />