ترجمه مقاله در مورد اصول تحول بازیابی : معنادار
  • ترجمه مقاله روش شناسی و برنامه (کاربرد) های سیستم حرفه ای
  • ترجمه مقاله تعلیم سازمانی در طرز عملکرد خریداران سازمانی
  • " />