ترجمه مقاله کد گذاری شبکه مبتنی بر پروتکل همه پخشی امن در شبکه های مِش بی سیم
  • ترجمه مقاله مدیریت منابع به شکل کارآمد، بخاطر محیط های رایانه ابری
  • ترجمه مقاله نمونه های خلق رفتاری به صورت اتوماتیک، سیستمهای تطبیقی
  • " />