ترجمه مقاله تایید رمز با کاربرد شبکه های عصبی Hopfield
  • ترجمه مقاله عوامل موثر بر گزینش معنایی نرم افزار متکی بر وب
  • ترجمه مقاله طرح ریزی آرشیتکت گونه برای کشف بهره وری داده در وب معنایی
  • " />