ترجمه مقاله در مورد اصول تحول بازیابی : معنادار
  • ترجمه مقاله آنالیز و بررسی تاثیر شیوه های داده کاوی در پایگاه اطلاعات
  • ترجمه مقاله وظیفه مدیریت اطمینان الکترونیک در خرده فروشی اینترنتی
  • " />