ترجمه مقاله شیوه های عادی به منظور رسیدگی شکل بیوفیلم ها در خوردگی
  • ترجمه مقاله تحول ، چرخش مورفولوژی مردم کریستالها و آنالیز مدل سازی
  • ترجمه مقاله تحلیل خزش استواری از پوسته Viscoelastic لوله ای
  • " />
    فراموش نکن