ترجمه مقاله روش شناسی و برنامه (کاربرد) های سیستم حرفه ای
  • ترجمه مقاله بررسی با دقت به بودجه بندی سنتی در روبرو بهره وری بودجه بندی قابل بردباری
  • ترجمه مقاله وظیفه سیستم اطلاعاتی بازار صنعتی با تاثیر بخشیدن مذاکرات
  • " />