ترجمه مقاله هشت چالش رسانه های اجتماعی برای مدیران بازاریابی
  • ترجمه مقاله شناسایی جامعه همپوشان بنا بر مقیاس: یک روش فاکتور گیری غیرمنفی ماتریس
  • ترجمه مقاله امنیت و حریم خصوصی در برنامه‌های کاربردی شهر هوشمند: چالش‌ها و راهکارها
  • " />