ترجمه مقاله تایید رمز با کاربرد شبکه های عصبی Hopfield
  • ترجمه مقاله شبکه مبادله پیغام کوانتوم با بکارگیری از تبادل: گیر انداختن Photon ها
  • ترجمه مقاله در مورد اصول تحول بازیابی : معنادار
  • " />