ترجمه مقاله مشابه سازی تشخیص آسیب ها در ساختمان‌های شامل ستون بندی پولادی
  • ترجمه مقاله موضوع مسیر گزینی وسایل نقلیه با کاربرد از خواسته های تصادفی(stochastic)
  • ترجمه مقاله تایید رمز با کاربرد شبکه های عصبی Hopfield
  • " />
    فراموش نکن