ترجمه مقاله رشد شیوه هزینه یابی بر متکی فعالیت: تشبیه میان فرانسه و چین
  • ترجمه مقاله ارتباط بین سیستم های اطلاعاتی مدیریت و عملکرد شرکت های عظیم
  • مقاله ترجمه شده در مورد جهت گیری استراتژيكي حسابداري مديريت
  • " />