ترجمه مقاله تعادلی حرکتی با استفاده محاسبه ابری :بکارگیری عقیده فیلد میانگین
  • ترجمه مقاله هدایت منابع بشری ، بر اساس راهنما رشدی انسانی اسلامی
  • ترجمه مقاله شرح عددی در اجرا تحقیق بازاریابی: پاگیر و چاره سازی
  • " />