ترجمه مقاله مطالعه برخی از ابتکارات در حکومت دولت الکترونیکی
  • ترجمه مقاله طرح ریزی آرشیتکت گونه برای کشف بهره وری داده در وب معنایی
  • ترجمه مقاله فلسفه تعلیم و اثر رو به پیشرفت تحقیقات تجربی و تستی
  • " />