ترجمه مقاله محاسبه عددی کمیتی تازه، برای تحلیل موضوع NP
  • ترجمه مقاله گزینش نرخ گذاری زیر مدل قیمت مختصر مدت مرتون
  • ترجمه مقاله برنامه ریزی کلاسیک فضای حالت و دانلود رایگان نسخه انگلیسی
  • " />