ترجمه مقاله تجزیه استواری الگوریتم برنامه نویسی پویا هیوریستیک به منظور سیستم های غیرخطی
  • ترجمه مقاله کد گذاری شبکه مبتنی بر پروتکل همه پخشی امن در شبکه های مِش بی سیم
  • ترجمه مقاله سیستم پیش بینی و پیشگیری از نفوذ در محاسبات ابری
  • " />