ترجمه مقاله اثر مدیریت منابع بشری الکترونیک با تاثیر گذاری HRM
  • ترجمه مقاله وظیفه سيستم اطلاعاتی بازار صنعتی با تاثیر بخشیدن مذاكرات
  • ترجمه مقاله جبران بهره وری کارکنان: اثرات وابسته هوش عاطفی مدیران و شیوه هدایت
  • " />
    فراموش نکن