ترجمه مقاله شناسایی جامعه همپوشان بنا بر مقیاس: یک روش فاکتور گیری غیرمنفی ماتریس
  • دانلود ترجمه مقاله فن های تخصیص منابع در سرویس های محاسبه های ابری
  • ترجمه مقاله مطالعه ای بر : امنیت سایبری و راهکار های حریمی در شهر های هوشمند
  • " />