ترجمه مقاله نقشه استراتژی جویای بازاریابی نوین به منظور بازاریابی مستقیم
  • ترجمه مقاله تعلیم سازمانی در طرز عملکرد خریداران سازمانی
  • ترجمه مقاله اصول قرار دادن بودجه براساس AHP و مشابه سازی بمنظور طرح های ساخت و ساز
  • " />