ترجمه مقاله شناسایی جامعه همپوشان بنا بر مقیاس: یک روش فاکتور گیری غیرمنفی ماتریس
  • ترجمه مقاله امنیت و حریم خصوصی در برنامه‌های کاربردی شهر هوشمند: چالش‌ها و راهکارها
  • ترجمه مقاله سیستم خانه هوشمند مبتنی بر تکنولوژی سنسور
  • " />