ترجمه مقاله استخراج قانون گروه فازی از داده های با کیفیت کم
  • ترجمه مقاله آنالیز و بررسی تاثیر شیوه های داده کاوی در پایگاه اطلاعات
  • ترجمه مقاله تجسمی سازی نرم افزار برای کاربرد دوباره مولفه (کامپوننت)
  • " />
    فراموش نکن