ترجمه مقاله ضررهای وارده بر ساختار در تحریک زمین لرزه :تجزیه موجک گسسته
  • ترجمه مقاله تعیین قیمت موجودی مرتبط با قیمت گذاری بازار در آمریکا و اروپا
  • ترجمه مقاله اقتصاد نیرو چین : عوض شدن فن ، درخواست فاکتور و جاگیری داخل فاکتور
  • " />