ترجمه مقاله طرح ریزی آرشیتکت گونه برای کشف بهره وری داده در وب معنایی
  • مقاله انگلیسی با ترجمه الگوریتم مسیر گزینی بیسیم موقت و شبکه های مش
  • ترجمه مقاله الگو قاطع گوناگون فازی به منظور خلق نیرو گیری کارمندان
  • " />