ترجمه مقاله اثر مدیریت منابع بشری الکترونیک با تاثیر گذاری HRM
  • ترجمه مقاله طرح ریزی آرشیتکت گونه برای کشف بهره وری داده در وب معنایی
  • ترجمه مقاله سنجش کارمندان با فرآیند تحلیل ساختار اطلاعات مراتبی و فازی
  • " />