ترجمه مقاله رشد شیوه هزینه یابی بر متکی فعالیت: تشبیه میان فرانسه و چین
  • ترجمه مقاله تعلیم سازمانی در طرز عملکرد خریداران سازمانی
  • ترجمه مقاله اثر مدیریت منابع بشری الکترونیک با تاثیر گذاری HRM
  • " />