ترجمه مقاله شناسایی جامعه همپوشان بنا بر مقیاس: یک روش فاکتور گیری غیرمنفی ماتریس
  • ترجمه مقاله CogNet قابلیت های شناختی برجسته ی یک معماری مدیریت شبکه
  • ترجمه مقاله امنیت شبکه‌های مجازی: تهدیدها، چالش‌ها و اقدامات متقابل
  • " />