تعبیر خواب روباه از دیدگاه معبران مختلف

[ad_1]

به طور کلی دیدن روباه در خواب نشان دهنده نیرنگ و دروغگویی است و از دیدگاه معبران مختلف به شکل های مختلفی تعبیر شده است. اگر مردی در خواب خود روباه ببیند نشان دهنده مکر و فریب است و در صورتی فرد خواب بین زن باشد دلالت بر دروغگویی دارد. همچنین در برخی از این تعبیرها بیان یم شود که تعبیر خواب روباه در خواب نشان دهنده علاقه زنی به مرد است که این علاقه ضعیف است.

 تعبیر خواب روباه در خواب توسط معبران

تعبیر خواب روباه:

محمد بن سیرین درباره تعبیر خواب این حیوان اینگونه بیان می کند که:

روباه در خواب مردی مکار، نابکار و فریبنده بود یا زن و کنیزک دروغگو بود از خویشان او. اگر بیند که با روباه در جنگ و نبرد بود، دلیل کند که خویشان او با او خصومت کنند. اگر بیند با روباه بازی می کرد یا خواست او را برانگیزاند، دلیلکه زنی او را دوست دارد، لیکن دوستی او ضعیف است.
همچنین در رابطه به تعبیر خواب روباه ابرهیم کرمانی که یکی از معبران است اینگونه بیان می کند که:
  • پوست روباه به خواب دیدن، متل کسی است که به دست آوردیه اید و شیر روباه در خواب، دروغگو بود.

دیدن روباه در خواب

  • اگر پوستین روباه از نو پوشیده داشت، دلیل زنی که خواهد توانگر و پارسا، لیکن فریبنده و حیله گر است.

همچنین مطیع تهرانی در تعبیر دیگر اینگونه بیان می کند که:

  • اگر ببینید روباهی دارید و او را به ریسمان بسته اید و به دنبال خود می کشید چنین زنی در زندگی شما هست که کششی نسبت به شما ندارد و اما ناگزیر به دنبالتان می آی. او زنی است فریبکار و نمام و فتنه انگیز. حتی ممکن است یک مرد باشد که در زندگی شما نقشی دارد. اگر روباه رام بود و خودش به دنبال شما می آید زنی است که با شما سازش و الفت دارد اما نباید از کید و دغل او غافل باشید.
  • اگر در خواب دید روباه قشنگی دارد که پوستی ممتاز دارد و شما او را نوازش می کنید به زنی فریبکار و دغلباز عاشق می شوید.

 

  • اگر ببینید روباهی را می خواستید بگیرید و یا برانید با شخصی دشمنی می کنید که او نیرنگ و فریب در کار شما می کند. احتمال دارد او زن باشد. به هر حال شنان آن است که کسی با شما دغلی می کند.

معنای دیدن روباه در حواب

آنتلی بیتون نیز درباه تعبیر دیدن روباه در خواب اظهار می کند که:

  • اگر خواب ببیند به دنبال روباهی می دوید، علامت آن است که درگیر معمالات نامطمئن خواهید شد و همچنین به روابط عاطفی مخاطره آمیزی مبتلا خواهید گشت.
  • اگر خواب ببینید روباهی دزدانه وارد حیاط خانه شما می شود، نشانه آن است که نسبت به روابط دوستانه شما حسادت می روزد. مراقب باشید، با زیرکی می خواهند به شهرت شما آسیب وارد کنند.

دیدگاه معبران دیگر درباره دیدن خواب روباه:

جضرت یوسف: دیدن روباه دشمن است که اظهار دوستی کند.

لیلا برایت: اگر خواب ببنید که روباهی را گرفته اید، به این معناست که از نقشه ای که بر علیه شما کشیده اند مطلع می شوید.

اگر در خواب روباهی را رام کنید، یعنی با افراد ناباب همنشین می شوید.

دیدن دم روباه بیانگر آن است که باید بیشتر مراقب باشید.

درباره دیدن روباه در خواب چه می دانید

همچنین آنتلی بیتون نیز درباره تعبیر دیدن خواب روباه با دیگر معبران دارای اتفاق نظر است و بیان می کند که:

کشتن روباه در خواب بیانگر آن است که در هر کاری موفق می شوید.

امیدواریم با مطالعه تعابیر مختلف برای دیدن روباه در خواب توانسته باشید به تعبیر خواب خود دست یابید.

The post تعبیر خواب روباه از دیدگاه معبران مختلف appeared first on آرگا.

[ad_2]
منبع – بالا ⇑

Random Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*

11 + 2 =