اخذ نتیجه‌ی ایجابی از فرضیه‌ی سلبی | مغلطه به زبان آدمیزاد (۹)
  • دوقطبی پنداشتن وجه‌تفکیک (Affirming a Disjunct) | مغلطه به زبان آدمیزاد (۱۰)
  • مغلطه‌ی اطمینان ساختگی (Alleged Certainty) | مغلطه به زبان آدمیزاد (۱۱)
  • " />