ترجمه مقاله تایید رمز با کاربرد شبکه های عصبی Hopfield
  • ترجمه مقاله موضوع مسیر گزینی وسایل نقلیه با کاربرد از خواسته های تصادفی(stochastic)
  • ترجمه مقاله زمینه یابی تشکیلات مطابق سرمایه متکی بر عقلانی: ماهیت و منبع
  • " />