ترجمه مقاله مدیریت منابع به شکل کارآمد، بخاطر محیط های رایانه ابری
  • ترجمه مقاله عوامل موثر بر گزینش معنایی نرم افزار متکی بر وب
  • ترجمه مقاله کد گذاری شبکه مبتنی بر پروتکل همه پخشی امن در شبکه های مِش بی سیم
  • " />