ترجمه مقاله روش شناسی و برنامه (کاربرد) های سیستم حرفه ای
  • ترجمه مقاله بررسی با دقت به بودجه بندی سنتی در روبرو بهره وری بودجه بندی قابل بردباری
  • ترجمه مقاله مدل مرکبی بمنظور آنالیز غير خطی قسمت های غیر مشابه مناسب به بارگذاری کلی 3D
  • " />