ترجمه مقاله سنجش کارمندان با فرآیند تحلیل ساختار اطلاعات مراتبی و فازی
  • ترجمه مقاله بطرف پیروزی در سیستم های با هوش کسب و کار (هوش تجاری)
  • ترجمه مقاله وظیفه سیستم اطلاعاتی بازار صنعتی با تاثیر بخشیدن مذاکرات
  • " />