ترجمه مقاله کاستن فلیکر اختلاف سطح براساس شبکه‌های عصبی ساختگی
  • ترجمه مقاله نمونه نظارت کننده توزیع نیرو یکپارچه بمنظور رشد استواری دینامیکی
  • ترجمه مقاله نمونه داده کاوی بمنظور محافظت خط ارسال بر اساس ادوات فکتس – FACTS
  • " />