نخستین خودروی جهان با آینه های دیجیتال معرفی شد
  • دانلود ترجمه مقاله رویکردهای چاره سازی نقطه محور براساس شیوه محدودیت
  • دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه بررسی طراحی کنترل موردی و طراحی کوهورت به منظور تعیین اندازه
  • " />
    فراموش نکن