فلسفه‌ی طراحی مرحله‌ی چهارمقطعی در Super Mario 3D World | جعبه‌ابزار بازی‌سازان (۶)
  • گشت‌وگذار و گم شدن در دنیای Axiom Verge | جعبه‌ابزار بازی‌سازان (۸)
  • داستان‌های تعاملی | جعبه‌ابزار بازی‌سازان (۹)
  • " />