کنجکاوی ‌برانگیزترین فیلم‌های جشنواره فجر ۹۷ کدامند؟
  • فیلم معکوس؛ کمی میراث پدر و کمی هم سریع و خشمگین
  • سال دوم دانشکده من؛ ایده خوب و اجرای فاجعه
  • " />