ترجمه مقاله بکارگیری الگوريتم مورچگان به منظور نرخ گذاری نیرو راکتيو
  • ترجمه مقاله بکارگیری اسیلاتورهای دافینگ به منظور شناخت تاثر پذیر جزیره‌ای
  • ترجمه مقاله کاستن فلیکر اختلاف سطح براساس شبکه‌های عصبی ساختگی
  • " />