دسته:ترجمه مقاله علوم دامی

دانلود ترجمه مقالات مرتبط با رشته های مورد نظر

Translate articles related to the field of interest جهت دانلود مقالات ترجمه شده بر روی نام رشته های مربوطه در قسمت...

دانلود مقاله ترجمه شده مسئولیت های اجتماعی کارآفرینان از دیدگاه اسلامی

عنوان فایل ترجمه فارسی: مسئولیت های اجتماعی کارآفرینان از دیدگاه اسلامی: مطالعه کارآفرینان...

دانلود ترجمه مقاله یادگیری و تعلیم صنعتی؛ ارزیابی بر تاثربخشی در بین دانشجویان

عنوان فایل ترجمه فارسی: آموزش صنعتی؛ ارزیابی بر اثربخشی در میان دانشجویان دوره کارشناسی...

دانلود مقاله انگلیسی پروتئاز، امیلاز و لیپاز پانکراس و محتوای روده ای از موشها و خرید ترجمه

عنوان ترجمه فایل فارسی: پروتئاز، امیلاز و لیپازِ پانکراس و محتوای روده ای از موشهای نطفه...

دانلود ترجمه مقاله استفاده از پری بیوتیک و پروبیوتیک در تولیدات طیور

عنوان ترجمه فایل فارسی: کاربرد پری بیوتیک وپروبیوتیک در تولیدات طیور عنوان نسخه...