دسته:ترجمه مقالات آمار

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه موسیقی جهت گوش های نوگرای یا آوانگراد پس از جنگ

عنوان فایل ترجمه فارسی: موسیقی برای گوشهای نوگرای یا آوانگراد پس از جنگ عنوان نسخه انگلیسی:...

دانلود ترجمه مقاله توزیع گامای بوجود آمده براساس خانواده های بتا و استنباط مربوطه

عنوان فایل ترجمه فارسی: توزیع های و عمومیت دادن گامای ایجاد شده براساس خانواده های بتا و...

دانلود ترجمه مقالات مرتبط با رشته های مورد نظر

Translate articles related to the field of interest جهت دانلود مقالات ترجمه شده بر روی نام رشته های مربوطه در قسمت...

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه بررسی طراحی کنترل موردی و طراحی کوهورت به منظور تعیین اندازه

عنوان فایل ترجمه فارسی: بررسی طرح کوهورت و طرح کنترل موردی برای تعیین اندازه نمونه بر طبق به...

دانلود ترجمه مقاله رویکردهای چاره سازی نقطه محور براساس شیوه محدودیت

عنوان فایل ترجمه فارسی:  رویکردهای راه حل نقطه محور بر مبنای روش محدودیت. عنوان نسخه انگلیسی:...

دانلود ترجمه مقاله درباره مدل بهینه سازی واریانس – The Mean-Variance Optimization Model

عنوان فایل ترجمه فارسی: مدال بهینه سازی واریانس- میانگین. عنوان نسخه انگلیسی: The Mean-Variance...

دانلود ترجمه مقاله شیوه نمونه برداری و طریقه جمع آوری داده

  عنوان ترجمه فایل فارسی: نمونه برداری و شیوه جمع آوری داده. عنوان نسخه انگلیسی: Sampling and data...

دانلود ترجمه مقاله مدل آماری ضریب انتشار میازاوا در گروه های درآمدی خانگی جداگانه

  عنوان ترجمه فایل فارسی: مدل آماری ضریب تکثیر میازاوا در گروه های درآمدی خانوارهای مجزا....

دانلود ترجمه مقاله مقدمه در ارتباط با گزینش متغیر و ویژگی ها

  عنوان ترجمه فایل فارسی: مقدمه ای در ارتباط با انتخاب متغیرو مشخصه ها. عنوان نسخه انگلیسی: An...

دانلود ترجمه مقاله رابطه میان وزن کودک و مقدار مرگ و میر نوزادان

عنوان ترجمه فایل فارسی: نمونه برداری تصادفی و جمعیت مورد مطالعه در زمینه ارتباط بین وزن...

دانلود ترجمه مقاله آمار توصیفی – DESCRIPTIVE STATISTICS

عنوان ترجمه فایل فارسی: DESCRIPTIVE STATISTICS عنوان نسخه انگلیسی:  آمار توصیفی مرتبط با رشته های...

ترجمه مقاله معرفی بر آمار تشریحی : رسیدگی و رهنمود کاربردی

ترجمه مقاله معرفی بر آمار تشریحی : رسیدگی و رهنمود کاربردی چکیده در مورد ترجمه مقاله   در...

کمپین تبلیغاتی