دسته:ترجمه مقالات اقتصاد

ترجمه مقاله بررسی تاثیرات گوناگونی در جغرافیایی و صنعتی سرعت پیشرفت

ترجمه مقاله بررسی تاثیرات گوناگونی در جغرافیایی و صنعتی سرعت پیشرفت چکیده ترجمه:   آن ها...

ترجمه مقاله بررسی اثر روشن کردن و یا افشای شاخص های عملکردی غیر مالی

ترجمه مقاله بررسی اثر روشن کردن و یا افشای شاخص های عملکردی غیر مالی چکیده ترجمه: بررسی...

ترجمه مقاله طرح ریزی های سلسله مراتبی(AHP) به منظور توصیه محصول به مشتری

ترجمه مقاله طرح ریزی های سلسله مراتبی(AHP) به منظور توصیه محصول به مشتری چکیده ترجمه: به هر حال...

ترجمه مقاله توانایی گذاشتن سرمایه در شرکت ها

ترجمه مقاله توانایی گذاشتن سرمایه در شرکت ها چکیده ترجمه: شرکتهایی با سهام درجه ی۲(طبقه ی...

ترجمه مقاله عوامل های توانایی در کشف جدید و شبکه های داخل شرکتی بر ارزیابی شرکت

ترجمه مقاله عوامل های توانایی در کشف جدید و شبکه های داخل شرکتی بر ارزیابی شرکت چکیده ترجمه:...

دانلود ترجمه مقاله صورت وضعیت در موفقیت کسب و کار و عملکردهای مالی

دانلود ترجمه مقاله صورت وضعیت در موفقیت کسب و کار و عملکردهای مالی چکیده ترجمه: صورت وضعیت ها...

ترجمه مقاله مقدار خطرات و پاداش ها در شرکت های نمونه کارها سهامی

ترجمه مقاله مقدار خطرات و پاداش ها در شرکت های نمونه کارها سهامی چکیده ترجمه: این مدل با...

ترجمه مقاله چاره سازی انطباقی در موقعیت ورشکستگی با منابع در دسترس

ترجمه مقاله چاره سازی انطباقی در موقعیت ورشکستگی با منابع در دسترس چکیده ترجمه: مقدمه مشکلات...

ترجمه مقاله هوش تجارت در بی آی به شیوه محاسبه ابری

ترجمه مقاله هوش تجارت در بی آی به شیوه محاسبه ابری(BI) چکیده ترجمه: ما اتمسفر جدیدی را برای هوش...

ترجمه مقاله پشتیبانی از علامت تجاری جغرافیایی در سطح ملی

ترجمه مقاله پشتیبانی از علامت تجاری جغرافیایی در سطح ملی   چکیده ترجمه: مارک های مشترک،...

ترجمه مقاله اثر سرمایه گذاری پژوهش و پیشرفت برسرمایه ریسک پذیری شرکتی (CVC)

ترجمه مقاله اثر سرمایه گذاری پژوهش و پیشرفت برسرمایه ریسک پذیری شرکتی (CVC) چکیده ترجمه:...

ترجمه مقاله طرح انتقال پول در میان بانک ها به طور ایمن

ترجمه مقاله طرح انتقال پول در میان بانک ها به طور ایمن چکیده ترجمه: در این مقاله، ما طرح قابل...