دسته:ترجمه مقالات زیست شناسی

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه آنزیم های بیوسنتز جاسمونات- ساختار، عملکرد، تنظیم

  عنوان فایل ترجمه فارسی: آنزیم های بیوسنتز جاسمونات- ساختار، عملکرد، تنظیم. عنوان نسخه...

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه دستورالعمل های بهداشتی در رابطه با مصرف ماهیان و آبزیان دریاچه ای و رودخانه ها

عنوان فایل ترجمه فارسی: دستورالعمل های بهداشتی در ارتباط با مصرف ماهیان و آبزیان دریاچه ای و...

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه بافت و طرح ارگان

عنوان فایل ترجمه فارسی: بافت و طرح  ارگان: از چاپگر زیستی به خط ساخت زیستی ارگان. عنوان نسخه...

دانلود ترجمه مقالات مرتبط با رشته های مورد نظر

Translate articles related to the field of interest جهت دانلود مقالات ترجمه شده بر روی نام رشته های مربوطه در قسمت...

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه جمع شدن عناصر در بافت های خوراکی سگ ماهی (ماهی خاویار) دریای خزر

عنوان فایل ترجمه فارسی: تجمع عناصر کمیاب در بافت های خوراکی ۵ گونۀ سگ ماهی (ماهی خاویار) دریای...

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه تنظیم رونوشتی گونه اکسیژن واکنشی، گذر از انتشار به تفکیک در ریشه

عنوان فایل ترجمه فارسی: تنظیم رونوشتی گونه اکسیژن واکنشی، گذر از تکثیر به تفکیک در ریشه را...

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه آزمایش براساس ترانسکریپتوم آلرژی زاهای گردۀ برنج

عنوان فایل ترجمه فارسی: آزمایش مبنی بر ترانسکریپتوم آلرژی زاهای گردۀ برنج. عنوان نسخه...

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه اکسایش گلیکول میتوکندری در تنفس نوری گیاهان

عنوان فایل ترجمه فارسی: اکسایش گلیکول میتوکندری در رابطه با تنفس نوری در گیاهان بلند. عنوان...

دانلود ترجمه مقاله باکتری خوار – Bacteriophage (ویروس حمله ور شونده به باکتری)

عنوان فایل ترجمه فارسی: باکتری خوار (ویروس حمله کننده به باکتری) عنوان نسخه انگلیسی: Bacteriophage...

دانلود ترجمه مقاله آغازگرهای جدید رشد کرده جهت شناخت مایکوباکتریوم اویوم

عنوان ترجمه فایل فارسی: آغازگرهای تازه توسعه یافته برای تشخیص مایکوباکتریوم اویوم زیرگونه...

دانلود ترجمه مقاله اکسیداسیون الکتروکاتالیتیک بعضی کربوهیدرات ها بوسیله پلی (نافتیلامین)

عنوان ترجمه فایل فارسی: اکسیداسیون الکتروکاتالیتیک برخی کربوهیدرات ها توسط پلی...

دانلود ترجمه مقاله کروماتوفورهای بیومیمتیک به منظور استتار و سطح کاری اکتیو نرم

عنوان ترجمه فایل فارسی: کروماتوفورهای بیومیمتیک برای استتار و سطوح فعال نرم. عنوان نسخه...