دسته:ترجمه مقالات مدیریت

دانلود ترجمه مقاله طرز عمل شبکه تحلیلی (ANP) برای ارزیابی سیستم هوش کسب و کار

دانلود ترجمه مقاله طرز عمل شبکه تحلیلی (ANP) برای ارزیابی سیستم هوش کسب و کار توجه برای دیدن...

دانلود ترجمه مقاله بررسی تغییر پذیری سطح اعتماد در میان کارمندان

دانلود ترجمه مقاله بررسی تغییر پذیری سطح اعتماد در میان کارمندان توجه برای دیدن نسخه لاتین...

دانلود ترجمه مقاله ارزیابی تاثیر ادراک مشتریان از خوب بودن خدمات

دانلود ترجمه مقاله ارزیابی تاثیر ادراک مشتریان از خوب بودن خدمات توجه برای دیدن نسخه لاتین...

دانلود ترجمه مقاله ساده سازی های فراگیری سازمانی در طراحی

دانلود ترجمه مقاله ساده سازی های فراگیری سازمانی در طراحی توجه برای دیدن نسخه لاتین کامل و...

دانلود ترجمه مقاله بهینه و جبران میزان مدیریت زنجیره تأمین (SCM)

دانلود ترجمه مقاله بهینه و جبران میزان مدیریت زنجیره تأمین (SCM) توجه برای دیدن نسخه لاتین کامل...

دانلود ترجمه مقاله راه اندازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی در شرکت

دانلود ترجمه مقاله راه اندازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی در شرکت توجه برای دیدن...

دانلود مقاله ترجمه شده در مورد ارزیابی چند بعدی عملکرد سازمانی

دانلود مقاله ترجمه شده در مورد ارزیابی چند بعدی عملکرد سازمانی توجه برای دیدن نسخه لاتین...

دانلود ترجمه مقاله بهینه در بهره وری فراگیری در مدارس – مدیریت مدارس

دانلود ترجمه مقاله بهینه در بهره وری فراگیری در مدارس – مدیریت مدارس توجه برای دیدن نسخه...

دانلود ترجمه مقاله ارتباط میان مدیریت استراتژیک و مدیریت دانش استراتژیک

دانلود ترجمه مقاله ارتباط میان مدیریت استراتژیک و مدیریت دانش استراتژیک توجه برای دیدن نسخه...

دانلود ترجمه مقاله وظیفه سیستم های پشتیبان تصمیم (DSS) در فراگیری سازمانی

دانلود ترجمه مقاله وظیفه سیستم های پشتیبان تصمیم (DSS) در فراگیری سازمانی توجه برای دیدن نسخه...

دانلود ترجمه مقاله مدیریت زنجیره تامین در صنعت خودرو سازی در کشور برزیل

دانلود ترجمه مقاله مدیریت زنجیره تامین در صنعت خودرو سازی در کشور برزیل: تنگناهایی برای...

دانلود ترجمه مقاله بررسی رابطه بین رفتارهای شهروندان سازمانی، تعهدات و تاثیر فراگیری سازمانی

دانلود ترجمه مقاله بررسی رابطه بین رفتارهای شهروندان سازمانی، تعهدات و تاثیر فراگیری...