ترجمه مقاله اثر تمدن سازمانی و ناسازگاری در مسیر گیری بازار
  • ترجمه مقاله بررسی اصول وارد شدن بازار متکی بر اثرات نهادی و منابع
  • ترجمه مقاله آیا تصور عقلانی کشور مبدا بر بها بالا مخصوص اسم تجاری تاثیر گذار است؟
  • " />